Duisburg |
opened: 31-10-1897 | gauge: 1435 mm | networklength: 56.3 km | power: ? V
operator: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG)
Trams Latest update: 07-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight Notes
1000 GT10 10x4artDE LFd Duewag Kiepe 1969 ? 2.200 2x120 60 ? mostly as instruction car;
ex 8x3artDE (1999); ex 8x3artSE (1995);
ex 1060 (1985); ex 6x2artSE (1968);
ex 60 (1966)
1001-1003 GT10NC-DU 10x4artDE LFd Duewag ? 1986 ? ? ? ? ? ex Amsterdam 99, 998, 997 (2002);
ex Duisburg 1001-1003 (1999);
ex 8x3artSE (1997)
1004-1013 GT10NC-DU 10x4artDE LFd Duewag ? 1986/87 ? ? ? ? ? ex 8x3artSE (1997)
1014-1025 GT10NC-DU 10x4artDE LFd Duewag ? 1987/88 ? ? ? ? ? ex 8x3artSE (1996/97)
1026-1040 GT10NC-DU 10x4artDE LFd Duewag ? 1990/91 ? ? ? ? ? ex 8x3artSE (1996)
1041-1045 GT10NC-DU 10x4artDE LFd Duewag ? 1993 ? ? ? ? ? ex 8x3artSE (1996)
2000 6NGT-LDZ 6x?artDE LF Adtranz ? 1996 ? ? ? ? ? Variobahn; leased by Nuremberg (2005)
4701-4714 B80C 6x2artDE Duewag ? 1983/84 ? ? ? ? ?  
4715-4717 B80C 6x2artDE Duewag ? 1984 ? ? ? ? ?  
4718 B80C 6x2artDE Duewag ? 1985 ? ? ? ? ?  
Works trams Latest update: 07-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight Notes
3001 DH60-189 2xDE Translok ? 2002 ? ? ? ? ? shunter
3002 DH420-193 2xDE Translok ? 2002 ? ? ? ? ? shunter
3051 GT8 8x3artDE Duewag Kiepe 1963 25.565 2.200 2x120 60 ? sharpening car; ex 1051a, 1051c, 1068b (1993)
3272 ? 2xDE Duewag ? 1948 ? ? ? ? ? transport car; ex 272 (1986);
ex Dortmund tram 272 (1972)
Works trailers Latest update: 07-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer Built Length Width Weight Notes
3280 ? 4xDE DVG (truck: Duewag) 1955 ? ? ? transport car; ex truck 2280 (1986)
3379 ? 2xDE DVG 1930 ? ? ? tools car; ex transport lorry (1995); ex 379 (1986)
Heritage trams Latest update: 01-06-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight Out Notes
23 ? 2xDE Uerdingen ? 1912 ? ? ? ? ? 1981 out of service; ex works tram 1417; ex 417 (1966);
ex gauge 1000 mm (1957); ex Hamborn 23 (1940)
177 ? 6x2artDE Harkort ? 1926 ? ? ? ? ? ? ex 6x2artSE 1177 (1984); ex 177 (1966);
ex 77 (1963); ex 177 (1943)
1047 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1963 25.565 2.200 2x120 60 26.5 2019 Dessau-Roßlau 003 (2019); modernized (2000);
ex Duisburg 1047 (1992); ex 1247 (1985);
ex 6x2artSE 247 (1965)
New home trams Latest update: 01-06-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight New home Moved New # Notes
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
fire dep.
1989-94;
?
521;
(521)
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
1989-94;
2005
522;
-
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
1989-94;
2006
523;
-
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
1989-94;
2020
524;
-
 
?-? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
?
1989-94;
?
525-527;
?-?
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
?
1994;
?
528;
?
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
?
1989-94;
?
529;
?
 
? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz 1989-94 530 in Graz heritage tram
?-? GT8 8x3artSE Duewag ? 1971-73 25.900 2.200 2x120 60 26 Graz;
?
1989-94;
?
531-537;
?-?
 
1045 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau; ? 1992; ? 001; ? ex 1061 (1985);
ex GT6 6x2artSE 61 (1967)
1046 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2002
002;
-
ex 1246 (1985);
ex 246 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1048 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2002
004;
-
ex 1248 (1985);
ex 248 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1049 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2007
005?;
-
ex 1249 (1985);
ex 6x2artSE 249 (1965)
1050 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2003
005?;
-
ex 1250 (1985);
ex 250 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1051b GT8 8x3artSE* Duewag Kiepe 1964 25.565* 2.200 2x120* 60* 26.5* 1993 - ex 1251b (1985);
ex 251b (1967)
1052 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1963 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau 1992 007 ex 1242 (1985);
ex 6x2artSE 252 (1965)
1053 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
Norrköping
1992;
1997
008;
75
ex 1253 (1985);
ex 253 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1054 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2002
009;
-
ex 1254 (1985);
ex 254 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1055 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1964 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
1992;
2002
010;
-
ex 1255 (1985);
ex 255 (1967);
ex GT6 6x2artSE (1966)
1056 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
Norrköping
1992;
1997
011;
73
ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 56 (1967)
1057 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau 1992 012 ex 6x2artSE 57 (1967)
1058 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
Norrköping;
Skjoldenæsh.
1992;
1997;
2001
013;
74;
(74)
ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 58 (1967)
1059 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Dessau-Roßlau;
Norrköping
1994;
1997
014;
64
ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 59 (1967)
1062 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 62

ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 62 (1967)
1063 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1996 63 ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 63 (1967)
1064 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 64

ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 64 (1967)
1065 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 65

ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 65 (1967)
1066 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 66,

ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 66 (1967)
1067 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1995 67

ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 67 (1967)
1068b GT8 8x3artSE* Duewag Kiepe 1966 25.565* 2.200 2x120* 60* 26.5* Essen 1992 ? ex 68b (1967)
1068c GT8 8x3artSE* Duewag Kiepe 1966 25.565* 2.200 2x120* 60* 26.5* Essen;
Mülheim;
1992;
?; ?
?; ?; - ex 68c (1967)
1069 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Essen 1993 ? ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 69 (1967)
1071 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1996 (71) ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 71 (1967)
1072 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 68 ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 72 (1967)
1073 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Essen; 1993;
?
?;
-
ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 73 (1967)
1074 GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1967 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 69 ex GT6 6x2artSE (1972);
ex 74 (1967)
1075 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1967 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1994 61 ex GT6 6x2artSE (1972);
ex 75 (1967)
1076
(parts)
GT8 8x3artSE Duewag Kiepe 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 1986 - parts of a and b used for
works tram 3276;
ex GT6 6x2artSE (1972);
ex 76 (1967)
3070 GT8 8x3artSE Duewag BBC 1966 25.565 2.200 2x120 60 26.5 Norrköping 1996 70 ex tram 1070 (1987);
ex GT6 6x2artSE (1968);
ex 70 (1967)
3273 T2 2xDE Duewag AEG 1949 ? ? ? ? ? Norrköping;
Wehmingen
1995;
2005
100;
(100)
ex Dortmund 273 (1972)
3274 ? 2xDE Duewag AEG 1949 ? ? ? ? ? Norrköping; 1995;
2006
907;
-
ex Dortmund 274 (?)
3276 ? 4xDE Duewag
/ DVG
? 1966 /
1986
? 2.200 ? ? ? ? - ex parts 1076 (1986);
ex 76 (1967)
(100)                            
New home trailers Latest update: 07-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer Built Length Width Weight New home Moved New # Notes
355 ? 2xDE Uerdingen 1946 10.400 2.100 7.4 Frankfurt am Main 1967 1468  
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020