Oradea | network map | fleet list
opened: ??-??-???? | gauge: 1435 mm | networklength: ? km | power: ? V
operator: ? | website: www.?
   
   
Trams Last update: 17-12-2013
   
# Type Classification Manuf. System Built Length Width Power Speed Wight Notes
33 T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.512 (2002)
34 T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.515 (2002)
35 T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.569 (2002)
36 T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.529 (2002)
37 T4D 4xER ČKD ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex 33 (2004); ex Magdeburg 1206 (2002)
200 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9186 (1997); ex 219.186 (1992)
201 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9154 (1997); ex 219.154 (1992)
202 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9072 (1997); ex 219.072 (1992)
203 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3

ex Berlin 9061 (1997); ex 219.061 (1992);
a ex 219.050¹b (1990)

204 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9053 (1997); ex 219.053 (1992)
205 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9009 (1997); ex 219.009 (1992)
206 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9028 (1997); ex 219.028 (1992)
207 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9051 (1997); ex 219.051 (1992)
208 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9027 (1997); ex 219.027 (1992)
209 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9054 (1997); ex 219.054 (1992)
210 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9176 (1997); ex 219.176 (1992)
211 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9064 (1997); ex 219.064 (1992)
212 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9024 (1997); ex 219.024 (1992)
213 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9023 (1997); ex 219.023 (1992)
214 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9082 (1997); ex 219.082 (1992)
215 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9032 (1997); ex 219.032 (1992)
216 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9031 (1997); ex 219.031 (1992)
217 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9048 (1997); ex 219.048 (1992)
218 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9047 (1997); ex 219.047 (1992)
219 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9155 (1997); ex 219.155 (1992)
220 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9153 (1997); ex 219.153 (1992)
221 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9030 (1997); ex 219.030 (1992)
222 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9005 (1997); ex 219.005 (1992)
223 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9006 (1997); ex 219.006 (1992)
224 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9091 (1997); ex 219.091 (1992);
b ex 219.003 (1986)
225 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1986 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9478 (1997); ex 219.478 (1992)
226 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9004 (1997); ex 219.004 (1992)
227 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9010 (1997); ex 219.010 (1992)
228 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9074 (1997); ex 219.074 (1992)
229 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1976 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9319 (1997); ex 219.319 (1992)
230 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD ? 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 724.002 (1997)
231 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD ? 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 724.003 (1997)
1020,
1021,
T4D 4xER ČKD ČKD 1969 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1020, 1021 (?)
1041 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex 1043 (?); ex Magdeburg 1043 (?)
1044 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1044 (?)
1046 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1046 (?)
1047 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1047 (?)
1052 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1052 (?)
1053 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1053 (?)
1058 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1058 (?)
1060 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1060 (?)
1061 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1061 (?)
1062 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1062 (2002)
1069 T4D 4xER ČKD ČKD 1971 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1069 (?)
1075 T4D 4xER ČKD ČKD 1971 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1075 (?)
1077 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex 1045 (?); ex Magdeburg 1045 (?)
1078 T4D 4xER ČKD ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1078 (?)
1079 T4D 4xER ČKD ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1079 (?)
1082 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex 1147 (?); ex Magdeburg 1147 (1996)
1107 T4D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1107 (2002)
1109 T4D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1109 (2002)
1116 T4D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1116 (2002)
1128 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1128 (2002)
1136 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1136 (2002)
1144 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1144 (2002)
1145, 1146 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1145, 1146 (2001)
1148 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1148 (2001)
1158 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1158 (1996)
1160 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1160 (?)
1162, 1163 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1162, 1163 (2001)
1165 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1165 (2001)
1171 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1171 (?)
1172 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1172 (?)
1175 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1175 (?)
1177 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1177 (?)
1178 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1178 (?)
1179 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1179 (?)
1181 T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1181 (?)
1186 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1188 (2002)
1187 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1187 (2001)
1188 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex 1054 (?); ex Magdeburg 1054 (?)
1191 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1191 (2001)
1193 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1193 (2002)
1194, 1195 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1194, 1195 (2001)
1197 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1197 (2001)
1204 T4D 4xER ČKD ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1204 (2001)
1205 T4D 4xER ČKD ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1205 (1996)
1207 T4D 4xER ČKD ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1207 (2002)
1214 T4D 4xER ČKD ČKD 1979 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1214 (2002)
1215 T4D 4xER ČKD ČKD 1979 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1215 (2002)
1218, 1219 T4D 4xER ČKD ČKD 1979 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1218, 1219 (2001)
1220, 1221 T4D 4xER ČKD ČKD 1980 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1220, 1221 (2001)
1224-1227 T4D 4xER ČKD ČKD 1982 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Magdeburg 1224-1227 (2001)
(4562) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1975 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 4562 (1997); ex 724.002 (1992);
ex 219.001 (?)
224.048 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.048 (2004)
224.052 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.052 (2004)
224.055 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.055 (2004)
224.058 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.058 (2004)
224.059 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.059 (2004)
224.121 T4DMT 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 ? ex Dresden 224.121 (2004)
   
   
Trailers Last update: 17-12-2013
   
# Type Classif. Manuf. Built Length Width Wight Notes
101¹-103¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
103² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.020 (2002); modernized (?)
104¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
104² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.008 (2002); modernized (?)
105¹-109¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
109² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex 274.035 (2004); ex Dresden 274.035 (2002);
modernized (?)
110¹-113¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
113² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.024 (2002); modernized (?)
114¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
114² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.033 (2002); modernized (?)
115¹-119¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
119² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.014 (2002); modernized (?)
120¹-123¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
123² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.021 (2002); modernized (?)
124¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
124² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.036 (2002); modernized (?)
125¹-131¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
131² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.023 (2002); modernized (?)
132¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
132² B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.016 (2002); modernized (?)
133 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.001 (2002); modernized (?)
134 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.019 (2002); modernized (?)
135 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.009 (2002); modernized (?)
136 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.034 (2002); modernized (?)
2005 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2005 (?)
2011 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2011 (?)
2018 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2018 (?)
2021 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2021 (?)
2023 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2023 (?)
2029 B4D 4xER ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2029 (1996)
2031 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2029 (?)
2035 B4D 4xER ČKD 1971 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2035 (?)
2038 B4D 4xER ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2038 (1996)
2050, 2051 B4D 4xER ČKD 1973 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2050, 2051 (1996)
2052 B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2052 (?)
2056 B4D 4xER ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2056 (?)
2062 B4D 4xER ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2062 (2002)
2070 B4D 4xER ČKD 1972-73 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex 2041 (?); ex Magdeburg 2041 (?)
2074 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2074 (2001)
2076 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2076 (2002)
2077 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2077 (2002)
2078 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2078 (?)
2079 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2079 (?)
2080 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2080 (?)
2083 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2083 (2002)
2087 B4D 4xER ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2087 (?)
2096 B4D 4xER ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2096 (?)
2099 B4D 4xER ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2099 (?)
2104 B4D 4xER ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2104 (2002)
2107 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2107 (1996)
2108 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2108 (1996)
2110 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2110 (2002)
2115, 2116 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2115, 2116 (2001)
2117 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2117 (2002)
2119 B4D 4xER ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2119 (2001)
2124 B4D 4xER ČKD 1979 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2124 (2002)
2139 B4D 4xER ČKD 1986 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Magdeburg 2139 (2002)
274.007 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.007 (2004)
274.022 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.022 (2004)
274.042 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.042 (2004)
274.045 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.045 (2004)
274.049 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.049 (2004)
274.051 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.051 (2004)
274.057 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.057 (2004)
274.059 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.059 (2004)
274.061 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.061 (2004)
274.062 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.062 (2004)
274.064 B4DMS 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 ? ex Dresden 274.064 (2004)
   
   
New home trams Last update: 05-10-2013
   
# Type Classification Manuf. System Built Length Width Power Spd Wight New home Moved New # Notes
231 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1975 18.110 2.200 4x45 55 20.3 2003 - ex Berlin 4563 (1997);
ex 724.003 (1992);
ex 219.002 (?)
1017 T4D 4xER ČKD ČKD 1969 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi;
1996;
2008?
0077;
-
ex Magdeb. 1017 (?)
1028 T4D 4xER ČKD ČKD 1969 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 7 ex Magdeb. 1028 (?)
1038 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 21 ex Magdeb. 1038 (?)
1049 T4D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi;
1996;
2008?
0076;
-
ex Magdeb. 1049 (?)
1085 T4D 4xER ČKD ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi 1996 0073 ex Magdeb. 1085 (?)
1086 T4D 4xER ČKD ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 19 ex Magdeb. 1086 (1997)
1087 T4D 4xER ČKD ČKD 1972 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi 1996 0074 ex Magdeb. 1087 (?)
1093 T4D 4xER ČKD ČKD 1973 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 18 ex Magdeb. 1093 (1996)
1098 T4D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi 1996 1318 ex Magdeb. 1098 (?)
1123 T4D 4xER ČKD ČKD 1975 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 20 ex Magdeb. 1123 (1996)
1150,
1151
T4D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Galaţi 1996 1319,
1317
ex Magdeburg 1150,
1151 (1996)
1190 T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 Botoşani 1997 22 ex Magdeb. 1190 (1996)
                             
                             
   
   
New home trailers Last update: 13-09-2011
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight New home Moved New # Notes
109¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 2004 - ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
124¹ B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 2004 - ex Magdeburg ?-? (2001<?>2002)
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020