Craiova | network map | fleet list
opened: ? | gauge: ? mm | networklength: ? km | power: ? V
operator: ? | website: www.?
   
   
Trams Last update: 10-10-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Spd Wight Notes
010, 011 TIMIŞ 4xER Timişoara ? ? ? ? ? ? ? modernized (1994-95)
013 TIMIŞ 4xER Timişoara ? ? ? ? ? ? ? modernized (1993)
016, 018, 022-024,
041, 043, 046
TIMIŞ 4xER Timişoara ? ? ? ? ? ? ? modernized (1994-95)
(651)-(655),
(657)-(660)
E1 6xGel2ER SGP Vienna AEG 1971 20.335 2.200 2x150 ? 22.5 ex Rotterdam 651-655,
657-660 (2005);
ex Vienna 4751, 4753,
4754, 4758, 4759,
4764-4767 (2001)
(1828) T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1828 (2001)
(1848) T4D 4xER ČKD ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1848 (2001)
(1946) T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1946 (2001);
ex 2033 (?)
(1949) T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1949 (2001);
ex 2080 (?)
(1981) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1981 (2001)
(1982) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1982 (2001)
(1988) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1988 (2001)
(1989) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1989 (2001)
(1994) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1994 (2001)
(1997) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 1997 (2001)
(2001) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2001 (2001)
(2002) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2002 (2001)
(2004) T4D 4xER ČKD ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2004 (2001);
ex 2030 (?)
(2005) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2005 (2001)
(2008) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2008 (2001)
(2009) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2009 (2001)
(2010) T4D 4xER ČKD ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 4x40 55 or 65 17 ex Leipzig 2010 (2001)
                       
(9109) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9109 (1998);
ex 219.109 (1992)
(9110) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9110 (1998);
ex 219.110 (1992)
(9112) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9112 (1998);
ex 219.112 (1992)
(9115) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9115 (1998);
ex 219.115 (1992)
(9117) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9117 (1998);
ex 219.117 (1992)
(9118) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9118 (1998);
ex 219.118 (1992)
(9119) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9119 (1998);
ex 219.119 (1992)
(9125) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9125 (1998);
ex 219.125 (1992)
(9131) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9131 (1998);
ex 219.131 (1992)
(9134) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9134 (1998);
ex 219.134 (1992)
   
   
Trailers Last update: 10-10-2013
   
# Type Classific. Manuf. Built Length Width Wight Notes
(600) B4D 4xER ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 600 (2001)
(602) B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 602² (2001); ex 618² (?); ex 603 (?); ex 518 (?); ex 530 (?)
(603) B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 603 (2001); ex 618¹ (?)
(607) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 607 (2001)
(613) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 613 (2001)
(614) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 614 (2001)
(618) B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 618³ (2001); ex 602¹ (?)
(619) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 619 (2001)
(626) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 626 (2001)
(628) B4D 4xER ČKD 1977 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 628 (2001)
(630) B4D 4xER ČKD ? 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 630 (2001); ex 569 (?)
(631) B4D 4xER ČKD 1979 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 631 (2001)
(659) B4D 4xER ČKD 1980 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 659 (2001)
(685) B4D 4xER ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 685 (2001)
(687) B4D 4xER ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 687 (2001)
(691) B4D 4xER ČKD 1981 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 691 (2001)
(698) B4D 4xER ČKD 1982 14.000 (15.200) 2.200 13.5 ex Leipzig 698 (2001)
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020