Grudziądz |
network map | fleet list
opened: ??-??-???? | networklength: ? km | gauge: 1000 mm | power: ? V
operator: ? | website: ?
   
   
Trams
Last Update: 01-07-2013
                       
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power S Wight Notes
31 805Na 4xER ? ? 1980 ? ? ? ? ?  
38, 41-43 805Na 4xER ? ? 1980 ? ? ? ? ? ex 228, 231-233 (?)
46, 47 805Na 4xER ? ? 1983 ? ? ? ? ? ?
49, 55, 56 805Na 4xER ? ? 1984 ? ? ? ? ? ?
58-60 805Na 4xER ? ? 1986 ? ? ? ? ? ?
63 805N 4xER ? ? 1993 ? ? ? ? ?  
64 805N 4xER ? ? 1992 ? ? ? ? ?  
65-68 805N 4xER ? ? 1993 ? ? ? ? ?  
69 805Na 4xER ? ? 1980/1995 ? ? ? ? ? ex truck 44 (1995)
70, 71 GT6 6xGel2ER Duewag BBC ? 19.095 2.200 2x120 ? 21 ex Mannheim 423, 425 (1997)
73 GT6 6xGel2ER Duewag Kiepe 1962 20.100 2.200 2x100 ? 23 ex Würzburg 270 (1998);
ex Hagen 70 (1975)
79 GT8 8xGel3ER Duewag ? 1976 ? ? ? ? ? ex Krefeld 830 (2010)
(814) GT8 8xGel3ER Duewag ? 1972 ? ? ? ? ? ex Krefeld 814 (2010);
ex 6xGel2ER 614 (1978)
(816) GT8 8xGel3ER Duewag ? 1972 ? ? ? ? ? ex Krefeld 816 (2010);
ex 6xGel2ER 616 (1977)
(818) GT8 8xGel3ER Duewag ? 1974 ? ? ? ? ? ex Krefeld 818 (2010);
ex 6xGel2ER 618 (1977)
(823), (824) GT8 8xGel3ER Duewag   1974           ex Krefeld 823, 824 (2010);
ex 6xGel2ER 623, 624 (1976)
(825), (826) GT8 8xGel3ER Duewag   1976           ex Krefeld 825, 826 (2010)
(828), (829) GT8 8xGel3ER Duewag ? 1976 ? ? ? ? ? ex Krefeld 828, 829 (2010)
   
   
Historical trams
Last Update: 25-06-2013
                         
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power S Wight Out Notes
(011) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1997 ex Elbląg 011 (1997)
   
   
Historical trailers
Last Update: 25-06-2013
                   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Out Notes
(112) ? ? ? ? ? ? ? 1997 ex Elbląg 112 (1997)
   
   
New home trams
Last Update: 01-07-2013
                             
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight New home Moved New # Notes
17 2N ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire
40 805N 4xER ? ? 1980 ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire;
ex 230, 234 (?)
44
(without
truck)
805N 4xER ? ? 1980 ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire;
ex 230, 234 (?)
45, 48 805N 4xER ? ? 1983 ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire
50, 51
52-54
805N 4xER ? ? 1984 ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire
57 805N 4xER ? ? ? ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire
61,
62
805N 4xER ? ? ? ? ? ? ? ? 1993 - damaged by fire
72 GT6 6xGel2ER Duewag ? ? ? ? ? ? ? Łódź 2010 (72) ex Mannheim ? (?)
74, 75 GT6 6xGel2ER Duewag Kiepe 1962 20.100 2.200 2x100 ? 23 Łódź 2010 (74), (75) ex Würzburg 273, 275 (1998);
ex Hagen 73, 75 (1975)
76-78 GT6 6xGel2ZR Duewag Kiepe 1963 20.100 2.200 2x100 ? 23 Łódź 2010 (76) ex Würzburg 277, 278, 281 (1998);
ex Hagen 77, 78, 81 (1975)
1303, 1304,
1311
105Na 4xER Konstal ? ? 13.500 2.400 4x41,5 60 16,5 2009 -  
1332, 1334 105Na 4xER Konstal ? ? 13.500 2.400 4x41,5 60 16,5 2009 -  
1407, 1408,
1417, 1418
105Na 4xER Konstal ? 1988 13.500 2.400 4x41.5 60 16.5 2008 -  
1427 105Na 4xER Konstal ? 1990 13.500 2.400 4x41.5 60 16.5 2008 -  
   
   
AllTrams.com
Timo Millitz: 2006-2010